A Revista Cadernos de Cultura e Ciência é de caráter nacional e multidisciplinar, cadastrada com o ISSN 1980-5861.

Comentários do leitor

Xem que dau nam co loi ich gi

por Lucie Rivera (2020-02-25)


Phong tục rút quẻ, gieo quẻ đầu năm của ngÆ°á»i Việt
Má»—i dân tá»™c má»—i đất nÆ°á»›c lại có những phong tục truyá»n giữ lâu Ä‘á»i riêng. Äó Ä‘á»u là những nét đẹp văn hóa của má»—i dân tá»™c, mang màu sắc đặc trÆ°ng cần giữ gìn. Việt Nam cÅ©ng có rất nhiá»u truyá»n thống văn hóa riêng, mang màu sắc đặc trÆ°ng dân tá»™c, nó phần lá»›n là những phong tục mang phần màu sắc tâm linh tín ngưỡng nhÆ° tục thá» cúng tổ tiên, tục tảo má»™ cuối năm, hành hÆ°Æ¡ng đầu năm, đầu năm Ä‘i xem quẻ xem bói… Rút quẻ gieo quẻ đầu năm là má»™t truyá»n thống <a href="https://tuvisonlong.com/gieo-que-dau-nam-du-doan-hung-cat-trong-nam-canh-ty-2020/">xem quẻ đầu năm</a> má»›i của ngÆ°á»i Việt, phát triển rất rá»™ng rãi và lÆ°u truyá»n từ ngàn xÆ°a tá»›i nay.


<img src="https://search.aol.com/aol/https:%5C/%5C/upload.wikimedia.org%5C/wikipedia%5C/commons%5C/5%5C/58%5C/16.06.11_AOA_Mini_Live_Good_Luck_to_ELVIS_1.jpg" alt="Kwon Mina \u2013 Wikipedia ti\u1ebfng Vi\u1ec7t" style="max-width:400px;float:left;padding:10px 10px 10px 0px;border:0px;">Rút quẻ

Rút quẻ ban đầu xuất hiện là truyá»n từ Trung Hoa phong kiến sang vá»›i hình thức, loại Ä‘a dạng nhÆ° quẻ Quan Âm, quẻ Quan Thánh, quẻ Thiên Hậu, quẻ Thiên Äế… Äây là hình thức sá»­ dụng má»™t ống tre có thẻ, bên trong ống các thẻ tre sẽ có khắc hoặc ghi chữ Hán, cÅ©ng có thể ghi chữ quốc ngữ thể thÆ° pháp, xóc ống thẻ tre để lấy được má»™t quẻ trong đó rÆ¡i ra. Những câu chữ này vì được ghi gá»n trên má»™t thẻ tre nên rất ngắn gá»n, đồng thá»i cÅ©ng vô cùng khó hiểu, khái quát rất sÆ¡ sài vá» vận mệnh má»™t năm hoặc trong tháng của ngÆ°á»i xin quẻ.

Bởi vì sá»± khó hiểu cùng tối nghÄ©a, không thuận lợi phát triển và giải Ä‘á»c, hình thức ghi trên quẻ dần dần được thanh thế bằng giấy. Má»™t tá» giấy có thể ghi chép được nhiá»u Ä‘iá»u hÆ¡n là thanh tre nhá», đây là xăm. Rút quẻ dần dần không phổ biến, thay thế là xin xăm, tuy nhiên xin xăm cÅ©ng có thể coi nhÆ° má»™t hình thức rút quẻ.

Rút được quẻ hoặc xăm cÅ©ng chia tốt xấu, có quẻ tốt có quẻ xấu, nhÆ°ng là cÅ©ng không nên để quẻ tốt xấu ảnh hưởng đến mình. Tục rút quẻ xin quẻ này truyá»n tá»›i nay mang rất nhiá»u màu sắc tâm linh, tồn tại vá»›i ý nghÄ©a niá»m tin tâm lý là chính, không mang nhiá»u Ä‘iểm thá»±c tế. Quẻ tốt thì cảm tạ vận may, tiếp tục cố gắng làm việc vÆ°Æ¡n lên, quẻ xấu thì làm nhiá»u Ä‘iá»u tốt giải hạn, càng thêm cố gắng để thay đổi quẻ, tiếp nhận theo hình thức tích cá»±c vÆ°Æ¡n lên.

Xem quẻ

Gieo quẻ ở đây là má»™t hình thức ra quẻ khác, không phải dùng thẻ tre mà là sá»­ dụng tiá»n xu cổ để thá»±c hiện. Loại quẻ này còn được gá»i là quẻ Dịch, do khởi quẻ và giải quẻ theo nguyên lý diá»…n giải cá»<a href="http://www.fool.com/search/solr.aspx?q=%A7a%20Kinh">§a Kinh</a> Dịch, thông qua bặc tính, thiên diá»…n bát quái kết hợp kinh Dịch mà thành quẻ.

Gieo quẻ là cách sá»­ dụng 3 đồng tiá»n xu cổ, tốt nhất là tiá»n Tam Äế, gieo sáu lần và ghi chép lại kết quả, sau đó dùng kết quả ngược lên, suy tính theo nguyên lý âm dÆ°Æ¡ng và bặc tính kinh Dinh để được quẻ. Loại quẻ này so rút quẻ còn phức tạp cùng cặn kẽ, đã rất ít có ngÆ°á»i làm được. Quẻ gieo đồng âm dÆ°Æ¡ng cho đáp án càng thêm cặn kẽ cùng tính chuẩn xác được truyá»n là rất cao.ISSN: 1980-5861